IMS

Nazwa pełna

IMS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000278240

NIP

5252201663

REGON

016452416

Data rejestracji

10 kwietnia 2007 r.

Adres siedziby

Puławska 366, 02-819 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

628,5 tys. zł

Kapitał docelowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

647,5 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

20 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Spółka notowana na GPW

Skrót:

IMS

Liczba wyemitowanych akcji:

31,4 mln

Wartość rynkowa:

92,7 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006