Nazwa pełna

LINDE GAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000024286

NIP

6770067397

REGON

350138990

Adres siedziby

Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

302,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnieni są: dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem, lub też dwóch prokurentów działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

7 września 2020 r.

DKK-158/2020

Kontrola koncentracji

28 grudnia 2006 r.

RKT-92/2006

Porozumienia ograniczające konkurencję

Beneficjenci rzeczywiści
  • STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 2 UST. 2 PKT 1) PPKT A) TIRET 5, BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM W ROZUMIENIU USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU JEST OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
  • 1 udział o wartości nominalnej 302.632.372,91 zł

    Posiada całość akcji spółki

    NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

10,2 mln zł

2021 r.

7,1 mln zł

2020 r.

8,5 mln zł

2019 r.

6 mln zł

2018 r.

8,7 mln zł

2017 r.

7,8 mln zł

2016 r.

7,3 mln zł

2015 r.

6 mln zł

2014 r.

4,8 mln zł

2013 r.

18 mln zł

2012 r.

3,4 mln zł

2011 r.

8,7 mln zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8,7 mln zł 3,4 mln zł 18 mln zł 4,8 mln zł 6 mln zł 7,3 mln zł 7,8 mln zł 8,7 mln zł 6 mln zł 8,5 mln zł 7,1 mln zł 10,2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

JEDEN UDZIAŁ

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4481 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001