Poprzednio

CAPITAL MANAGEMENT FUND

Nazwa pełna

PROGRESSIVE CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000235100

NIP

6772249748

REGON

120051792

Adres siedziby

Dekerta 24, 30-703 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

3 czerwca 2005 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

4 mln zł

Kapitał docelowy

2 mln zł

Kapitał wpłacony

4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, a w przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres www

WWW.PCMSA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005