Poprzednio

"RUCH" SPÓŁKA AKCYJNA W

Nazwa pełna

"RUCH" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000020446

NIP

5260250475

REGON

011063584

Adres siedziby

Annopol 17A, 03-236 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

109,3 mln zł

Kapitał wpłacony

109,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki, w przypadku wieloosobowego zarządu, upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. Do składania oświadczeń w imieniu spółki, w przypadku jednoosobowego zarządu, upoważniony jest wyłącznie członek zarządu. 3. Prokura może obejmować umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu

Zobacz jeszcze 39 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

1 czerwca 2020 r.

DKK-109/2020

Kontrola koncentracji

25 stycznia 2019 r.

DKK-19/2019

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 78 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

545 zł

2020 r.

72,8 tys. zł

2019 r.

40,7 tys. zł

2008 r.

98,9 tys. zł

2007 r.

42,8 tys. zł

2006 r.

18 tys. zł

2005 r.

80,1 tys. zł

2004 r.

3,5 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2019
2020
2022
3,5 tys. zł 80,1 tys. zł 18 tys. zł 42,8 tys. zł 98,9 tys. zł 40,7 tys. zł 72,8 tys. zł 545 zł
Inne dane

Adres www

RUCH.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 32071 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1999