Poprzednio

DOM MAKLERSKI POLONIA NET

Nazwa pełna

NOBLE SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000018651

NIP

6760108427

REGON

350647408

Adres siedziby

Prosta 67, 00-838 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

13 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

3,5 mln zł

Kapitał docelowy

3,5 mln zł

Kapitał wpłacony

3,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym składanie oświadczeń w imieniu spółki w sprawach: 1) nabycia i zbycia przez spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 2)zawarcia przez spółkę transakcji opcyjnych, z wyjątkiem gdy dotyczy to opcji dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 3)wystawienie przez spółkę weksla, wymaga podpisów prezesa zarządu lub i wiceprezesa zarządu wraz z innym członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

23,7 tys. zł

2012 r.

5,7 tys. zł

2010 r.

873,2 zł

2007 r.

3,2 tys. zł

2007
2010
2012
2018
3,2 tys. zł 873,2 zł 5,7 tys. zł 23,7 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 5124 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002