Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH VAN GANSEWINKEL GÓRNY ŚLĄSK

Nazwa pełna

REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000018558

NIP

6410012603

REGON

271762168

Adres siedziby

Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

2 lipca 2012 r.

RKR-21/2012

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
 • STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723, ZE ZM.) JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJEMY OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W DANEJ SPÓŁCE TJ. CZŁONKÓW ZARZĄDU

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 20 czerwca 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT JEST UPRAWNIONY DZIAŁAJĄC WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU

 • Od 16 lutego 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

2 tys. zł

2018 r.

5,9 tys. zł

2011 r.

612 zł

2010 r.

2,4 tys. zł

2007 r.

860,2 zł

2006 r.

7,3 tys. zł

2005 r.

607,2 zł

2005
2006
2007
2010
2011
2018
2020
607,2 zł 7,3 tys. zł 860,2 zł 2,4 tys. zł 612 zł 5,9 tys. zł 2 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9473 SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001