Nazwa pełna

"SILESIA PARK" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000141201

NIP

9691152377

REGON

276072072

Adres siedziby

Aleja Walentego Roździeńskiego 188B, 40-203 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 listopada 2002 r.

Kapitał zakładowy

23 mln zł

Kapitał wpłacony

23 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

22 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, lub też dwóch prokurentów łącznie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.SILESIAPARK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 15437 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016