Poprzednio

ZAKŁADY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA "METALPLAST-BIELSKO"

Nazwa pełna

ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000106225

NIP

5470242884

REGON

070424429

Adres siedziby

Warszawska 153, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko- Biała, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

22 kwietnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

4 mln zł

Kapitał docelowy

3,5 mln zł

Kapitał wpłacony

4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • ZARZĄD - ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

85,5 tys. zł

2020 r.

75,4 tys. zł

2019 r.

238,5 tys. zł

2018 r.

238,5 tys. zł

2017 r.

6 mln zł

2016 r.

349 tys. zł

2015 r.

285,9 tys. zł

2014 r.

167,1 tys. zł

2013 r.

154,6 tys. zł

2012 r.

2 mln zł

2009 r.

1,5 tys. zł

2008 r.

6,1 mln zł

2006 r.

6,2 mln zł

2005 r.

40 tys. zł

2005
2006
2008
2009
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tys. zł 6,2 mln zł 6,1 mln zł 1,5 tys. zł 2 mln zł 154,6 tys. zł 167,1 tys. zł 285,9 tys. zł 349 tys. zł 6 mln zł 238,5 tys. zł 238,5 tys. zł 75,4 tys. zł 85,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

40,6 mln zł

6,6 mln zł

2007 - 2013

1

5,7 mln zł

1,6 mln zł

Łącznie

2

46,3 mln zł

8,2 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.ALUPROF.EU

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2144 SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001