STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000101773

Numer NIP

5260007622

Numer REGON

7001356

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Adres WWW

WWW.SWPW.ORG

Sposób reprezentacji

ZARZĄD KRAJOWY JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH. DO DZIAŁANIA W IMIENIU ZARZĄDU KRAJOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH: PREZES STOWARZYSZENIA, WICEPREZESI STOWARZYSZENIA, PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY PRZEZ DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE: PREZESA STOWARZYSZENIA I WICEPREZESA STOWARZYSZENIA LUB DWÓCH WICEPREZESÓW STOWARZYSZENIA.

ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
  • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
  • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
  • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
  • 72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
  • 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
  • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
  • 88, 10, Z, POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  • 79, 1, , DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
  • 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Ten podmiot jest wspólnikiem w: