Nazwa pełna

SCAFF LOAD SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000962393

NIP

5223222289

REGON

521571200

Adres siedziby

Piastowska 13, 02-495 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 marca 2022 r.

Kapitał zakładowy

134 tys. zł

Kapitał wpłacony

134 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie, w przypadku zaś zarządu wieloosobowego dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo jeden członek zarządu z prokurentem łącznie

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Adres www

WWW.SCAFFOLDER.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022