Poprzednio

TANERSTILLE INVESTMENS

Nazwa pełna

GPW DAI SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000939595

NIP

5272981687

REGON

520722469

Adres siedziby

Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 grudnia 2021 r.

Kapitał zakładowy

160 tys. zł

Kapitał wpłacony

160 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Adres www

WWW.GPWDAI.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022