Nazwa pełna

FUNDACJA EDUKACJI KLIMATYCZNEJ

KRS

0000883035

NIP

5252851616

REGON

388193403

Adres siedziby

Aleja Wojska Polskiego 58 / 11, 01-503 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

12 lutego 2021 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie

Cel działania

Głównym celem fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego, przede wszystkim w zakresie promocji i upowszechniania wiedzy naukowej dotyczącej klimatu, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia, realizowana poprzez działania edukacyjne, kulturalne, naukowe, badawcze i promocyjne. Celami szczegółowymi fundacji są: prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i naukowej, popularyzowanie nauki, promocja i realizacja idei budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do środowiska naturalnego.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021