Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 4 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA LOESJE POLSKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000811527

NIP

1133005971

REGON

384766351

Data rejestracji

31 października 2019 r.

Adres siedziby

Ludwika Kickiego 4A / 44, 04-369 Warszawa, Polska

Cel działania

A) popularyzowanie, promowanie i wspieranie działań z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; B) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; C) promocja i organizacja wolontariatu; D) wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej i naukowej na rzecz rozwoju postaw demokratycznych, tolerancji, integracji społecznej, zwiększenia dostępności do kultury, dialogu międzykulturowego, wyrównania szans; E) działania na rzecz integracji europejskiej, inicjowanie i rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami; F) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, badanie lokalnej historii i kultury, rewitalizacja; G) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; H) wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej; I) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne organizacje realizujące cele zbieżne z celami fundacji; J) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo osoby, grupy osób, wspólnoty i społeczności, nieposiadające osobowości prawnej a realizujące cele zbieżne z celami fundacji; K) wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia, zwłaszcza profilaktyki hiv/aids i profilaktyki uzależnień; L) promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu fundacji uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie. 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.LOESJE.PL

Adres e-mail

LOESJE@LOESJE.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020