Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 4 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA LOESJE POLSKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000811527

NIP

1133005971

REGON

384766351

Data rejestracji

31 października 2019 r.

Adres siedziby

Ludwika Kickiego 4A / 44, 04-369 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

  • Transport kosmiczny

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu fundacji uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie. 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Adres WWW

WWW.LOESJE.PL

Adres e-mail

LOESJE@LOESJE.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020