AMS

Nazwa pełna

AMS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000079299

NIP

7820021306

REGON

630933936

Data rejestracji

8 stycznia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

15 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

9.8 mln zł

Kapitał wpłacony

9.8 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność agencji reklamowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe drukowanie

  • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

  • Wykonywanie instalacji elektrycznych

  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, chyba, że rada nadzorcza powołując poszczególnych członków zarządu powierzy im funkcje prezesa lub wiceprezesa zarządu, wówczas to prezes oraz wiceprezes zarządu uprawnieni są do jednoosobowego reprezentowania spółki.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.AMS.COM.PL

Adres e-mail

CENTRALA@AMS.COM.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11277 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001