Poprzednio

ART MARKETING SYNDICATE

Nazwa pełna

AMS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000079299

NIP

7820021306

REGON

630933936

Adres siedziby

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

8 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

9,8 mln zł

Kapitał wpłacony

9,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, chyba, że rada nadzorcza powołując poszczególnych członków zarządu powierzy im funkcje prezesa lub wiceprezesa zarządu, wówczas to prezes oraz wiceprezes zarządu uprawnieni są do jednoosobowego reprezentowania spółki.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

14 stycznia 2013 r.

DKK-3/2013

Kontrola koncentracji

7 kwietnia 2004 r.

RPZ-5/2004

Pozostałe

Beneficjenci rzeczywiści
  • ZAJMOWANIE WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO (ART.2 UST.2 PKT.1 LIT.A TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

174,1 tys. zł

2021 r.

1 mln zł

2020 r.

1 mln zł

2019 r.

1 mln zł

2018 r.

1,1 mln zł

2017 r.

1,1 mln zł

2016 r.

952,1 tys. zł

2015 r.

1,3 mln zł

2014 r.

1,9 mln zł

2013 r.

2 mln zł

2012 r.

2,1 mln zł

2011 r.

2,4 mln zł

2010 r.

2,1 mln zł

2009 r.

2 mln zł

2008 r.

2 mln zł

2007 r.

1 mln zł

2006 r.

1,1 mln zł

2005 r.

1 mln zł

2004 r.

939,7 tys. zł

2003 r.

2,2 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,2 mln zł 939,7 tys. zł 1 mln zł 1,1 mln zł 1 mln zł 2 mln zł 2 mln zł 2,1 mln zł 2,4 mln zł 2,1 mln zł 2 mln zł 1,9 mln zł 1,3 mln zł 952,1 tys. zł 1,1 mln zł 1,1 mln zł 1 mln zł 1 mln zł 1 mln zł 174,1 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.AMS.COM.PL

Adres e-mail

CENTRALA@AMS.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11277 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001