Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU RATOWNICTWA EDURES

KRS

0000792881

NIP

7543229696

REGON

383747251

Adres siedziby

Gospodarcza 18 / 2, 45-759 Opole, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

28 czerwca 2019 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, upoważniony jest prezes zarządu lub wiceprezes i członek zarządu. 2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10. 000,00 (dziesięciu tysięcy złotych 00/100 ) oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo członek zarządu fundacji.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – CZŁONEK ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021