Poprzednio

INTERCELL

Nazwa pełna

STORA ENSO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000073313

NIP

7580000692

REGON

550412627

Adres siedziby

Aleja Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 grudnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

204,4 mln zł

Kapitał wpłacony

204,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo dwóch członków zarządu łącznie członek zarządu łącznie z prokurentem w oddziałach spółki - dwóch prokurentów łącznie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE ART.2 UST.2 PKT.1 A) TIRET 5

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

954,7 tys. zł

2018 r.

1,6 mln zł

2017 r.

1,7 mln zł

2016 r.

1,1 mln zł

2011 r.

4,3 mln zł

2010 r.

6,4 tys. zł

2009 r.

7,7 tys. zł

2008 r.

3,5 mln zł

2007 r.

6,3 tys. zł

2006 r.

344 tys. zł

2005 r.

24,6 tys. zł

2004 r.

1,7 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2016
2017
2018
2020
1,7 tys. zł 24,6 tys. zł 344 tys. zł 6,3 tys. zł 3,5 mln zł 7,7 tys. zł 6,4 tys. zł 4,3 mln zł 1,1 mln zł 1,7 mln zł 1,6 mln zł 954,7 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.STORAENSO.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

TAK

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 751 SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001