Nazwa pełna

COGNOR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000071799

NIP

5840304383

REGON

190028940

Data rejestracji

17 grudnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

19 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Zielona 26, 42-360 Poraj, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

182.5 mln zł

Kapitał wpłacony

182.5 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

99.3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa I stali oraz wyrobów hutniczych

  • Sprzedaż hurtowa metali I rud metali

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: - prezes zarządu działający samodzielnie lub - wiceprezes zarządu działający samodzielnie lun - dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub - członek zarządu łącznie z prokurentem lub - dwaj prokurenci działający łącznie lub - prokurent samoistny działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.COGNOR.EU

Adres e-mail

COGNOR@COGNOR.EU

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7146 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001