Nazwa pełna

COGNOR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000071799

NIP

5840304383

REGON

190028940

Data rejestracji

17 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Zielona 26, 42-360 Poraj, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

180.6 mln zł

Kapitał wpłacony

180.6 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

81.8 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa I stali oraz wyrobów hutniczych

  • Sprzedaż hurtowa metali I rud metali

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: - prezes zarządu działający samodzielnie lub - wiceprezes zarządu działający samodzielnie lun - dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub - członek zarządu łącznie z prokurentem lub - dwaj prokurenci działający łącznie lub - prokurent samoistny działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.COGNOR.EU

Adres e-mail

COGNOR@COGNOR.EU

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7146 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001