Nazwa pełna

FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA

KRS

0000705703

NIP

7010785130

REGON

368927766

Adres siedziby

Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

6 grudnia 2017 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji, zaciągania zobowiązań majątkowych w jej imieniu oraz do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu fundacji, uprawnieni są dwaj członkowie zarządu fundacji działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za okres 1 lipca 2020 r. — 30 czerwca 2021 r.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności statutowej

Koszty działalności statutowej

Zysk z działalności statutowej

Przychody z działalności gospodarczej

Zysk z działalności gospodarczej

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Rada Fundacji Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,6 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.LEGIAKOSZ.COM

Adres e-mail

FUNDACJA@LEGIAKOSZ.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2018