Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 18 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "OSTOJA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000689801

NIP

6423203618

REGON

367972813

Data rejestracji

9 sierpnia 2017 r.

Adres siedziby

Jastrzębska 12, 44-253 Rybnik, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych składa każdy członek zarządu samodzielnie. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych o wartości nieprzekraczającej 20. 000,00 zł w imieniu fundacji składa prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych przekraczających 20. 000,00 zł składa prezes zarządu łącznie z innym członkiem zarządu lub dwóch członków zarządu łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017