Poprzednio

BARBADES

Nazwa pełna

EZE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000651961

NIP

7010640963

REGON

366054009

Adres siedziby

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 grudnia 2016 r.

Kapitał zakładowy

16,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i występowania w imieniu spółki wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • W PRZYPADKU EZE 1 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 1.03.2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  16,3 mln zł

  Liczba udziałów

  325840

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 24 czerwca 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

 • Od 27 października 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017