Poprzednio

DESA UNICUM

Nazwa pełna

DESA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000596761

NIP

5250004496

REGON

012669260

Adres siedziby

Piękna 1A, 00-477 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

18 stycznia 2016 r.

Kapitał zakładowy

11,4 mln zł

Kapitał docelowy

5,8 mln zł

Kapitał wpłacony

11,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

9,6 tys. zł

2007 r.

12,3 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.DESA-SA.EU

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016