Nazwa pełna

KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA

KRS

0000054951

NIP

5860103848

REGON

190123241

Data rejestracji

19 października 2001 r.

Data ostatniej zmiany

11 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych składają przynajmniej dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu I osoba przez zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik)

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Pełnomocnicy
  • Składanie I przyjmowanie w imieniu kasy krajowej wraz z innym członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie reprezentowania kasy krajowej wobec osób trzecich, w szczególności dodokonywania czynności prawnych dotyczących bieżącej działalności kasy krajowej. Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do występowania przed organami władzy państwowej, administracji rządowej I samorządowej, oraz innymi urzędami.

  • Składanie I przyjmowanie w imieniu kasy krajowej, wraz z innym członkiem zarządu, oświadczeń woli w zakresie reprezentowania kasy krajowej wobec osób trzecich, w szczególności do dokonywania czynności prawnych dotyczących bieżącej działalności kasy krajowej, w tym zawierania umów zlecenia, umów o pracę, umów o dzieło, umów wynikających ze statutowej działalności kasy krajowej takich jak umowy lokat, kredytów I pożyczek, umów o świadczenie określonych usług, najmu, dzierżawy, użytkowania I użyczenia, umów rachunku bankowego, umów dzierżawy, umów outsourcingowych. Do czynności zbywania I nabywania nieruchomości wymagane jest odrębne pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje umocowanie do występowania przed organami władzy państwowej, administracji rządowej I samorządowej, oraz innymi urzędami w zakresie objętym jego treścią.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 908 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001