Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 60, obowiązujące od 26 maja 2020 r.

Nazwa pełna

KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA

KRS

0000054951

NIP

5860103848

REGON

190123241

Data rejestracji

19 października 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają przynajmniej dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik)

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Pełnomocnicy
  • Od 27 maja 2013 r.

    Składanie i przyjmowanie w imieniu kasy krajowej wraz z innym członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie reprezentowania kasy krajowej wobec osób trzecich, w szczególności dodokonywania czynności prawnych dotyczących bieżącej działalności kasy krajowej. Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do występowania przed organami władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, oraz innymi urzędami.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 908 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001