Nazwa pełna

KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA

KRS

0000054951

NIP

5860103848

REGON

190123241

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA

Data rejestracji

19 października 2001 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają przynajmniej dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik)

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 5 UPPPOFT

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2006 r.

1,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 908 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001