Poprzednio

SBI TECHNOLOGIE

Nazwa pełna

PBI TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000524848

NIP

8151798833

REGON

181156753

Adres siedziby

Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 października 2014 r.

Kapitał zakładowy

650 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest obok prezesa zarządu, także dwóch prokurentów działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

64,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015