Poprzednio

VISTULA GROUP

Nazwa pełna

VRG SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000047082

NIP

6750000361

REGON

351001329

Adres siedziby

Pilotów 10, 31-462 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

26 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

49,1 mln zł

Kapitał wpłacony

49,1 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

5,6 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

VRG

Liczba wyemitowanych akcji:

234,5 mln

Wartość rynkowa:

853,4 mln zł

Decyzje UOKiK

19 maja 2021 r.

DIH-35/2021

Pozostałe

28 października 2020 r.

DIH-26/2020

Pozostałe

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 44 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 10 lutego 2021 r.

    PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI(PROKURA MIESZANA, O KTÓREJ MOWA W ART. 109[4]§ 1[1] KODEKSU CYWILNEGO).

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

10,8 mln zł

2020 r.

3,8 mln zł

2011 r.

3,7 tys. zł

2010 r.

2 tys. zł

2007 r.

3,6 tys. zł

2007
2010
2011
2020
2021
3,6 tys. zł 2 tys. zł 3,7 tys. zł 3,8 mln zł 10,8 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.VRG.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3159 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

MONITOR POLSKI B

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000