Poprzednio

POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE

Nazwa pełna

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000466256

NIP

7010374912

REGON

146615458

Adres siedziby

Krucza 50, 00-025 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 czerwca 2013 r.

Kapitał zakładowy

11,5 mld zł

Kapitał wpłacony

11,5 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, spółkę reprezentuje jeden członek zarządu. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Prezes Rady Ministrów

Udział Skarbu Państwa

99,39 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Decyzje UOKiK

6 listopada 2018 r.

DKK-193/2018

Kontrola koncentracji

29 sierpnia 2018 r.

DKK-153/2018

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET PIĄTE, W PRZYPADKU SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB SPÓŁEK AKCYJNYCH ZGŁOSZENIE POWINNO OBEJMOWAĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Adres www

WWW.PFRSA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013