Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 31 lipca 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA STERNIK - POZNAŃ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000392609

NIP

7811870997

REGON

301824998

Data rejestracji

29 lipca 2011 r.

Adres siedziby

Dąbrowskiego 29, 60-840 Poznań, Polska

Cel działania

Fundacja została ustanowiona dla realizacji następujących celów: 1. Oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad: a) wychowywania i edukacji dzieci i młodzieży zgodnie z integralna koncepcją osoby ludzkiej, jej godnością i wolnością przez rozwijanie cnót ludzkich, takich jak sprawiedliwość, odpowiedzialność, szacunek dla innych ludzi, dążenie do poznawania prawdy, solidarność, uczciwość, prawdomówność, lojalność, pracowitość, roztropność, czerpiąc z najlepszego dorobku kultury chrześcijańskiej: Polskiej i europejskiej; B) dążenia do umożliwienia dzieciom i młodzieży zdobycia wykształcenia najwyższym poziomie oraz rozwijania ich aspiracji edukacyjnych, naukowych i kulturalnych; C) zindywidualizowania nauczania i wychowania, umożliwiającego każdemu dziecku i uczniowi maksymalne wykorzystanie jego zdolności, rozwiązywania jego problemów i dostosowanie toku nauczania do jego aspiracji; D) wspierania rodzin w procesie wychowania oraz bliskiej współpracy rodziców i nauczycieli w dziedzinie wychowania i nauczania, mając na uwadze to, iż rodzice są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci; E) umożliwienia dzieciom i młodzieży praktykowania i pogłębiania wiary katolickiej i zdobywania formacji moralnej, na zasadzie pełnej dobrowolności i w poszanowaniu wolności sumień i wolności wyznania; F) rozwijania kultury fizycznej i sportowych zdolności dzieci i młodzieży; G) umożliwienia korzystania z działalności inicjowanej i wspieranej przez fundację osobom ze wszystkich środowisk, w duchu tolerancji i bez dyskryminacji ze względu na kulturę, rasę, płeć itp.; 2. Integrowania i rozwijania współpracy między ludźmi i organizacjami dążącymi do realizowania celów podobnych do celów oświatowych fundacji, wymienionych powyżej, oraz upowszechniania podobnej koncepcji oświaty i wychowania, w tym przedstawiania jej wobec organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji i osób; Ciąg dalszy celu działania określa § 7 statutu fundacji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Składanie oświadczeń woli i działanie w imieniu fundacji wymaga łącznego działania: - dwóch członków zarządu, z których przynajmniej jeden jest prezesem lub wiceprezesem zarządu albo - dwóch pełnomocników albo - pełnomocnika łącznie z prezesem lub wiceprezesem zarządu. 2. W umowach i sporach między fundacją a członkami zarządu fundację reprezentuje rada nadzorcza lub powołany przez nią pełnomocnik.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY