Nazwa pełna

FUNDACJA STERNIK - POZNAŃ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000392609

NIP

7811870997

REGON

301824998

Data rejestracji

29 lipca 2011 r.

Data ostatniej zmiany

31 lipca 2018 r.

Adres siedziby

Dąbrowskiego 29, 60-840 Poznań, Polska

Cel działania

Fundacja została ustanowiona dla realizacji następujących celów: 1. Oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad: a) wychowywania I edukacji dzieci I młodzieży zgodnie z integralna koncepcją osoby ludzkiej, jej godnością I wolnością przez rozwijanie cnót ludzkich, takich jak sprawiedliwość, odpowiedzialność, szacunek dla innych ludzi, dążenie do poznawania prawdy, solidarność, uczciwość, prawdomówność, lojalność, pracowitość, roztropność, czerpiąc z najlepszego dorobku kultury chrześcijańskiej: polskiej I europejskiej; B) dążenia do umożliwienia dzieciom I młodzieży zdobycia wykształcenia najwyższym poziomie oraz rozwijania ich aspiracji edukacyjnych, naukowych I kulturalnych; C) zindywidualizowania nauczania I wychowania, umożliwiającego każdemu dziecku I uczniowi maksymalne wykorzystanie jego zdolności, rozwiązywania jego problemów I dostosowanie toku nauczania do jego aspiracji; D) wspierania rodzin w procesie wychowania oraz bliskiej współpracy rodziców I nauczycieli w dziedzinie wychowania I nauczania, mając na uwadze to, Iż rodzice są pierwszymi I głównymi wychowawcami swoich dzieci; E) umożliwienia dzieciom I młodzieży praktykowania I pogłębiania wiary katolickiej I zdobywania formacji moralnej, na zasadzie pełnej dobrowolności I w poszanowaniu wolności sumień I wolności wyznania; F) rozwijania kultury fizycznej I sportowych zdolności dzieci I młodzieży; G) umożliwienia korzystania z działalności inicjowanej I wspieranej przez fundację osobom ze wszystkich środowisk, w duchu tolerancji I bez dyskryminacji ze względu na kulturę, rasę, płeć itp.; 2. Integrowania I rozwijania współpracy między ludźmi I organizacjami dążącymi do realizowania celów podobnych do celów oświatowych fundacji, wymienionych powyżej, oraz upowszechniania podobnej koncepcji oświaty I wychowania, w tym przedstawiania jej wobec organów państwowych I samorządowych oraz innych instytucji I osób; Ciąg dalszy celu działania określa § 7 statutu fundacji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Składanie oświadczeń woli I działanie w imieniu fundacji wymaga łącznego działania: - dwóch członków zarządu, z których przynajmniej jeden jest prezesem lub wiceprezesem zarządu albo - dwóch pełnomocników albo - pełnomocnika łącznie z prezesem lub wiceprezesem zarządu. 2. W umowach I sporach między fundacją a członkami zarządu fundację reprezentuje rada nadzorcza lub powołany przez nią pełnomocnik.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY