Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 18, obowiązujące od 27 września 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KONGRES KOBIET

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000347440

NIP

7010218282

REGON

142243988

Data rejestracji

28 stycznia 2010 r.

Adres siedziby

Mokotowska 17 / 33, 00-640 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Stowarzyszenie realizuje zadania w zakresie pożytku publicznego, działając na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 2. Celami stowarzyszenia są: 1) działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, 2) działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym i publicznym, 3) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział w życiu społecznym, politycznym i publicznym, 4) działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest samodzielnie prezes zarządu lub 2 członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Rada Stowarzyszenia Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.KONGRESKOBIET.PL

Adres e-mail

BIURO@KONGRESKOBIET.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015