Poprzednio

INTERFARMED

Nazwa pełna

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000343453

NIP

7010211009

REGON

142121110

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 15 / 504, 00-195 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

3 grudnia 2009 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

24,5 mln zł

Kapitał wpłacony

24,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden członek zarządu - w przypadku zarządu jedenoosobowego, lub dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem - w przypadku zarządu wieloosobowego.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • akcjonariusz spółki akcyjnej

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 35 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@BLACKPEARLCAPITAL.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010