Nazwa pełna

EVEREST INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000301483

NIP

8971739404

REGON

020684224

Data rejestracji

14 marca 2008 r.

Data ostatniej zmiany

27 lipca 2018 r.

Adres siedziby

Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.4 mln zł

Kapitał docelowy

9.8 mln zł

Kapitał wpłacony

13.8 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Działalność holdingów finansowych

  • Leasing finansowy

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki I jej reprezentowania w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008