Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 19, obowiązujące od 12 marca 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ARTIS CAUSAE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000299272

NIP

7010109512

REGON

141317325

Data rejestracji

14 lutego 2008 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Nowogrodzka 10 / 8, 00-511 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność obiektów kulturalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż dzieł sztuki nabytych w związku z wykonywaniem działań statutowych fundacji

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Promowanie młodych artystów, w szczególności poprzez organizację wernisaży, wystaw i galerii sztuki dawnej oraz sztuki nowoczesnej

 • Udzielanie pomocy finansowej młodym artystom, w szczególności poprzez finansowanie stypendiów naukowych

 • Działalność na rzecz popularyzacji muzyki i sztuki klasycznej wśród młodzieży, w tym organizowanie imprez muzycznych i lokalnych

 • Organizowanie działalności dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej i plastycznej dla dzieci i młodzieży, w tym warsztatów, plenerów

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Udzielanie wsparcia osobom potrzebującym

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Ogół działań mających na celu pomoc społeczną osobom potrzebującym

 • Udzielanie wsparcia osobom potrzebującym

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składa jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009