Nazwa pełna

FUNDACJA ARTIS CAUSAE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000299272

NIP

7010109512

REGON

141317325

Data rejestracji

14 lutego 2008 r.

Data ostatniej zmiany

7 marca 2019 r.

Adres siedziby

Nowogrodzka 10 / 8, 00-511 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność obiektów kulturalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż dzieł sztuki nabytych w związku z wykonywaniem działań statutowych fundacji

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Artystyczna I literacka działalność twórcza

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Promowanie młodych artystów, w szczególności poprzez organizację wernisaży, wystaw I galerii sztuki dawnej oraz sztuki nowoczesnej

 • Udzielanie pomocy finansowej młodym artystom, w szczególności poprzez finansowanie stypendiów naukowych

 • Działalność na rzecz popularyzacji muzyki I sztuki klasycznej wśród młodzieży, w tym organizowanie imprez muzycznych I lokalnych

 • Organizowanie działalności dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej I plastycznej dla dzieci I młodzieży, w tym warsztatów, plenerów

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Udzielanie wsparcia osobom potrzebującym

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność historycznych miejsc I budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Ogół działań mających na celu pomoc społeczną osobom potrzebującym

 • Udzielanie wsparcia osobom potrzebującym

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składa jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009