Nazwa pełna

"SANPLAST" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000291835

NIP

5571580536

REGON

092901556

Adres siedziby

1, Wymysłowice, 88-320 Strzelno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 listopada 2007 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

15,9 mln zł

Kapitał wpłacony

79,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Podatek dochodowy

Zysk brutto

Zysk netto

Zysk z działalności gospodarczej

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • akcjonariusz spółki akcyjnej

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

714,5 tys. zł

2018 r.

2,2 mln zł

2014 r.

4 mln zł

2010 r.

4 mln zł

2009 r.

2,1 mln zł

2008 r.

5,4 tys. zł

2007 r.

60 tys. zł

2006 r.

41,2 tys. zł

2005 r.

40 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2014
2018
2020
40 tys. zł 41,2 tys. zł 60 tys. zł 5,4 tys. zł 2,1 mln zł 4 mln zł 4 mln zł 2,2 mln zł 714,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

6,1 mln zł

2,2 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.SANPLAST.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015