Nazwa pełna

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000289768

NIP

9442051648

REGON

356375388

Data rejestracji

1 października 2007 r.

Adres siedziby

Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

21,2 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

21,2 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Status podatnika VAT

Czynny

Spółka notowana na GPW

Skrót:

FRO

Liczba wyemitowanych akcji:

21,2 mln

Wartość rynkowa:

411,1 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007