Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 46, obowiązujące od 16 marca 2020 r.

Nazwa pełna

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000024807

NIP

5851245589

REGON

191286904

Data rejestracji

3 lipca 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Hestii 1, 81-731 Sopot, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

64 mln zł

Kapitał docelowy

0.00 zł

Kapitał wpłacony

64 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Ubezpieczenia na życie

Przedmiot pozostałej działalności
  • Reasekuracja

  • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

  • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

  • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych - z wyłączeniem działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.ERGOHESTIA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11866 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ REJESTROWY-GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001