Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

132

Liczba organizacji

6,6 mld zł

Kapitalizacja

10,9 lat

Średni wiek organizacji

27,9 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • zapewnienie dochodów emerytalnych i rentowych poprzez gromadzenie i lokowanie funduszów na poczet przyszłych roszczeń,
  • ubezpieczenie bezpośrednie i reasekurację.