Poprzednio

MONNARI TRADE

Nazwa pełna

"MONNARI TRADE" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000184276

NIP

7251784741

REGON

472333285

Adres siedziby

Radwańska 6, 90-453 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

18 grudnia 2003 r.

Kapitał zakładowy

3,1 mln zł

Kapitał wpłacony

3,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego - z zastrzeżeniem zdania drugiego - do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli,których przedmiotem jest czynność prawna przekraczająca kwotę 10. 000. 000 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo członka zarządu wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

MON

Liczba wyemitowanych akcji:

30,6 mln

Wartość rynkowa:

146,7 mln zł

Decyzje UOKiK

4 czerwca 2018 r.

DKK-91/2018

Kontrola koncentracji

18 lutego 2008 r.

RŁO-6/2008

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

14,4 mln zł

2021 r.

6,3 mln zł

2020 r.

2 mln zł

2017 r.

21 tys. zł

2007 r.

695,5 tys. zł

2006 r.

422,8 tys. zł

2005 r.

382,2 tys. zł

2004 r.

358,8 zł

2004
2005
2006
2007
2017
2020
2021
2022
358,8 zł 382,2 tys. zł 422,8 tys. zł 695,5 tys. zł 21 tys. zł 2 mln zł 6,3 mln zł 14,4 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

MONNARI@MONNARI.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7700 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003