Nazwa pełna

CENTRUM KART SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000169260

NIP

5272411286

REGON

015514300

Adres siedziby

Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

3 września 2003 r.

Kapitał zakładowy

26,8 mln zł

Kapitał wpłacony

26,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

6 listopada 2003 r.

DAR-17/2003

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2011 r.

2 tys. zł

2010 r.

6,6 tys. zł

2006 r.

4,7 tys. zł

2006
2010
2011
4,7 tys. zł 6,6 tys. zł 2 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.CENTRUMKART.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003