Poprzednio

DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

Nazwa pełna

DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

KRS

0000001456

NIP

6312179615

REGON

273858174

Adres siedziby

Górnych Wałów 7, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

Data rejestracji

23 maja 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych do kwoty 100. 000,00; -zł (słownie: sto tysięcy złotych) oraz do podpisywania wszelkich dokumentów dotyczących bieżącej działalności związku lub wynikających z realizacji uchwał zarządu, w imieniu związku upoważniony jest samodzielnie dyrektor generalny. 2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych powyżej kwoty, o której mowa w §39 statutu, w imieniu związku upoważnieni są łącznie: 1) prezes i dyrektor generalny, 2) wiceprezes i dyrektor generalny, 3) upoważniony przez prezesa i dyrektora generalnego pełnomocnik, 4) upoważniony przez wiceprezesa i dyrektora generalnego pełnomocnik, 5) prezes lub wiceprezes z członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2014 r.

3,2 tys. zł

2012 r.

880 zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ B13 SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY