Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 40, obowiązujące od 5 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ITAKA - CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000126459

NIP

5252113456

REGON

014940850

Data rejestracji

22 sierpnia 2002 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Wydawanie książek

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać samodzielnie prezes lub wiceprezes fundacji

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5655 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004