Nazwa pełna

ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000125856

NIP

6280000977

REGON

272696025

Adres siedziby

Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 sierpnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

98,1 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

98,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki, w przypadku wieloosobowego zarządu, upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

27 stycznia 2022 r.

DKK-23/2022

Kontrola koncentracji

14 stycznia 2005 r.

DOK-5/2005

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • NA PODSTAWIE STATUTU SPÓŁKI ORLEN POŁUDNIE S.A. Z DNIA 5.11.2020 R. ZGODNIE Z § 27 UST 3 CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI W TYM PREZES ZARZĄDU POWOŁYWANY JEST PRZEZ AKCJONARIUSZA SPÓŁKI PKN ORLEN S.A. ZGODNIE Z ZAPISEM §29 UST.1 ZARZĄD SPÓŁKI PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 58 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

45,8 mln zł

2020 r.

174 tys. zł

2019 r.

10,6 mln zł

2018 r.

293,6 tys. zł

2017 r.

3 mln zł

2016 r.

1,6 mln zł

2013 r.

835,8 tys. zł

2011 r.

556,7 tys. zł

2010 r.

988,9 tys. zł

2009 r.

4 mln zł

2008 r.

19,8 mln zł

2007 r.

23,3 mln zł

2006 r.

382,5 tys. zł

2004 r.

187,7 mln zł

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2016
2017
2018
2019
2020
2021
187,7 mln zł 382,5 tys. zł 23,3 mln zł 19,8 mln zł 4 mln zł 988,9 tys. zł 556,7 tys. zł 835,8 tys. zł 1,6 mln zł 3 mln zł 293,6 tys. zł 10,6 mln zł 174 tys. zł 45,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

36,8 mln zł

13,6 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT.POLUDNIE@ORLEN.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 12430 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY-REJESTROWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002