Nazwa pełna

4PM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001079424

NIP

5214051552

REGON

527384923

Adres siedziby

Konstruktorska 12A / Bud. D, 02-673 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 stycznia 2024 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki, uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 5 stycznia 2024 r.

  250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 stycznia 2024 r.

  250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 500 (słownie: pięćset) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2024