Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 88, obowiązujące od 7 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000010681

NIP

5260250995

REGON

012100784

Data rejestracji

2 maja 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3.9 mld zł

Kapitał wpłacony

3.9 mld zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

21.3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Przedmiot pozostałej działalności
  • Handel energią elektryczną

  • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

  • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

  • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

  • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes łącznie z członkiem zarządu

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 29979 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001