Dane aktualne

Nazwa pełna

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 maja 2001 r.

KRS

0000010681

NIP

5260250995

REGON

012100784

Kapitał zakładowy

3.9 mld zł

Kapitał wpłacony

3.9 mld zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

21.3 mln zł

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Przedmiot pozostałej działalności
  • Handel energią elektryczną

  • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

  • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

  • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

  • Naprawa I konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes łącznie z członkiem zarządu

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 29979 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

Ta organizacja ma jeszcze 68 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »