Dane aktualne

Nazwa pełna

BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

9 maja 2001 r.

KRS

0000010260

NIP

6750000384

REGON

350535626

Kapitał zakładowy

214.4 mln zł

Kapitał wpłacony

214.4 mln zł

Adres siedziby

Płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Prowadzenie rachunków bankowych innych niż rachunki wkładów pieniężnych przyjętych przez bank I płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu, -udzielanie kredytów, -przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, -udzielanie pożyczek pieniężnych, -terminowe operacje finansowe, -nabywanie I zbywanie wierzytelności pieniężnych, -prowadzenie skupu I sprzedaży wartości dewizowych, -pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.

Przedmiot pozostałej działalności
  • Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych

  • Świadczenie następujących usług finansowych a)usługi w zakresie działalności pomocniczej umożliwiające prawidłowe administrowanie przez ubezpieczyciela umowami zawartymi w trybie art. 808 k. C. , b)usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, -dokonywanie czynności inkasowych, -wykonywanie czynności zleconych przez inne banki w zakresie należącym do przedmiotu działania tych banków.

  • Nabywanie I zbywanie nieruchomości

  • Dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, - świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1)dwaj członkowie zarządu działający łącznie, albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub z pełnomocnikiem albo dwaj prokurenci działający łącznie, 2)pełnomocnicy w granicach otrzymanych pełnomocnictw.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.BPH.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3611 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

Ta organizacja ma jeszcze 78 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »