Nazwa pełna

BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000010260

NIP

6750000384

REGON

350535626

Data rejestracji

9 maja 2001 r.

Adres siedziby

Płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

214,4 mln zł

Kapitał wpłacony

214,4 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1)dwaj członkowie zarządu działający łącznie, albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub z pełnomocnikiem albo dwaj prokurenci działający łącznie, 2)pełnomocnicy w granicach otrzymanych pełnomocnictw.

Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres www

WWW.BPH.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3611 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001