SPÓŁKA AKCYJNA

Numer KRS

0000010260

Numer NIP

6750000384

Numer REGON

350535626

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Adres WWW

WWW.BPH.PL

Sposób reprezentacji

1)DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB Z PEŁNOMOCNIKIEM ALBO DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2)PEŁNOMOCNICY W GRANICACH OTRZYMANYCH PEŁNOMOCNICTW.

Kapitał zakładowy

214.4 mln

ul. Płk. Jana Pałubickiego 2

80-175 Gdańsk

Polska

Działalność według PKD
  • 64, 19, Z, -PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH INNYCH NIŻ RACHUNKI WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH PRZEZ BANK I PŁATNYCH NA ŻĄDANIE LUB Z NADEJŚCIEM OZNACZONEGO TERMINU, -UDZIELANIE KREDYTÓW, -PRZEPROWADZANIE BANKOWYCH ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH, -UDZIELANIE POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH, -TERMINOWE OPERACJE FINANSOWE, -NABYWANIE I ZBYWANIE WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH, -PROWADZENIE SKUPU I SPRZEDAŻY WARTOŚCI DEWIZOWYCH, -POŚREDNICTWO W DOKONYWANIU PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ ROZLICZEŃ W OBROCIE DEWIZOWYM.
  • 66, 19, Z, -ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
  • 64, 19, Z, -ŚWIADCZENIE NASTĘPUJĄCYCH USŁUG FINANSOWYCH A)USŁUGI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ UMOŻLIWIAJĄCE PRAWIDŁOWE ADMINISTROWANIE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA UMOWAMI ZAWARTYMI W TRYBIE ART. 808 K.C., B)USŁUGI POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO, -DOKONYWANIE CZYNNOŚCI INKASOWYCH, -WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZLECONYCH PRZEZ INNE BANKI W ZAKRESIE NALEŻĄCYM DO PRZEDMIOTU DZIAŁANIA TYCH BANKÓW.
  • 68, 10, Z, NABYWANIE I ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI
  • 64, 19, Z, - DOKONYWANIE, NA WARUNKACH UZGODNIONYCH Z DŁUŻNIKIEM, ZAMIANY WIERZYTELNOŚCI NA SKŁADNIKI MAJĄTKU DŁUŻNIKA, - ŚWIADCZENIE USŁUG KONSULTACYJNO-DORADCZYCH W SPRAWACH FINANSOWYCH
Ten podmiot jest wspólnikiem w: