Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000100740

REGON

000807671

Data rejestracji

21 marca 2002 r.

Data ostatniej zmiany

8 lutego 2019 r.

Adres siedziby

Rynek Starego Miasta 29/31 / 25, 00-272 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem działania towarzystwa jest pogłębianie wiedzy historycznej I upowszechnianie jej.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Wydawanie czasopism z zakresu historii

 • Wydawanie innych publikacji z zakresu historii

 • Organizowanie konferencji I sesji naukowych

 • Organizowanie powszechnych zjazdów historyków polskich

 • Organizowanie kongresów zagranicznych badaczy dziejów polski

 • Organizowanie wykładów publicznych I odczytów

 • Organizowanie konkursów z zakresu wiedzy historycznej

 • Organizowanie wystaw, pokazów oraz wycieczek o tematyce historycznej

 • Prowadzenie działań dla ochrony świadectw przeszłości

 • Realizowanie zleceń na badania z zakresu historii (zwłaszcza regionalnej)

 • Sporządzanie ekspertyz dotyczących edukacji historycznej

 • Sporządzanie ekspertyz dotyczących ochrony dziedzictwa narodowego

 • Prowadzenie stacji naukowych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Dbanie o przestrzeganie norm etyki historyka

 • Organizowanie zebrań naukowych

 • Inspirowanie I popieranie badań nad przeszłością

 • Prowadzenie badań w zakresie historii

 • Prowadzenie działań popularyzujących wiedzę historyczną

 • Współpraca z wydawnictwami publikującymi książki I czasopisma historyczne

 • Prowadzenie olimpiady historycznej dla młodzieży szkolnej

 • Prowadzenie innych działań na rzecz edukacji historycznej

 • Współpraca z różnymi instytucjami w sprawie badań naukowych I nauczania historii

 • Współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju I za granicą

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do kompetencji zarządu głównego należy:reprezentowanie towarzystwa na zewnątrz dla ważności pism dotyczących praw I obowiązków majątkowych towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz skarbnika lub jego zastępcy. W imieniu zarządu głównego towarzystwo reprezentują, z zastrzeżeniem par. 52 statutu, prezes lub jeden z wiceprezesów oraz sekretarz generalny lub jego zastępca bądź inny członek prezydium upoważniony do tego przez zarząd główny.

Zobacz jeszcze 44 wpisy historyczne
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.PTH.EDU.PL

Adres e-mail

PTH@IHPAN.EDU.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 292 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY