Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE CZYTAM I SŁUCHAM LEGALNIE

KRS

0000936135

NIP

5213948613

REGON

520640004

Adres siedziby

Wincentego Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

7 grudnia 2021 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i do reprezentowania stowarzyszenia (w tym zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia) upoważnionych jest dwóch dowolnych członków zarządu stowarzyszenia działających wspólnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU - ZGŁASZANY ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A) TIRET PIĄTE USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (WOBEC NIEMOŻNOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NA PODSTAWIE ZASAD OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM).

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021