Nazwa pełna

GPW TECH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000820193

NIP

7010961348

REGON

385153857

Adres siedziby

Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 grudnia 2019 r.

Kapitał zakładowy

3,7 mln zł

Kapitał wpłacony

3,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
  • ART 2, UST 2, PKT.1, LIT A, ZDANIE OSTATNIE - USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres www

WWW.GPWTECH.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020