Nazwa pełna

KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000081582

NIP

5261009528

REGON

010789310

Data rejestracji

21 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

21 mln zł

Kapitał wpłacony

21 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.KDPW.PL

Adres e-mail

KDPW@KDPW.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 42011 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000