Nazwa pełna

GPW VENTURES ASI SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000814247

NIP

7010957602

REGON

384971200

Adres siedziby

Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 listopada 2019 r.

Kapitał zakładowy

3,5 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

3,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
  • ART 2, UST 2, PKT.1, LIT A, ZDANIE OSTATNIE - USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020