Nazwa pełna

PMTH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000804133

NIP

8971870883

REGON

384387843

Adres siedziby

Strzegomska 42B, 53-611 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 września 2019 r.

Kapitał zakładowy

26 mln zł

Kapitał wpłacony

26 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki i składania oświadczeń woli, w przypadku zarządu wieloosobowego, uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres www

WWW.PMTH.EU

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019