Nazwa pełna

VEOLIA MAŁA KOGENERACJA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000796617

NIP

5213872270

REGON

383971801

Adres siedziby

Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 lipca 2019 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

1,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Sprawozdanie za okres 26 lipca 2019 r. — 31 grudnia 2020 r.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU; PODSTAWA PRAWNA: ART. 2 UST. 2 PKT 1 TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020