Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 15 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA SOWELO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000750038

NIP

7642694120

REGON

381361412

Data rejestracji

21 września 2018 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Różana Droga 1A, 64-920 Piła, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Sprawozdanie za okres 21 września 2018 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest prezes zarządu działający samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018